• Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

Печать
Станом на 15.09.2014 р. вакантні посади:
- консультатна відділу комунального майна.Порядок
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті
Білопільської районної ради


Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті Білопільської районної ради як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169.
1. Загальні положення
1.1. Мета проведення іспиту – об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Білопільської районної ради.
1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією районної ради, склад якої затверджується розпорядженням голови районної ради.
1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченими для кандидатів на відповідні посади.
Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії, до конкурсу не допускаються. Секретар конкурсної комісії повідомляє цих осіб з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за таких обставин, він допускається до іспиту, але остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
1.4. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується однаковими умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо), а також відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку й оцінку знань Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну службу”, „Про засади запобігання і протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради.
1.6. Переліки питань можуть бути опубліковані у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщені на сайті районної ради та обов'язково надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.
1.7. Екзаменаційні білети складаються за формою, затвердженою чинним законодавством. До кожного білета входить одне питання для перевірки знань Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну службу”, „Про засади запобігання і протидії корупції” а також питання для перевірки знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради – усього 5 питань.
1.8. Кількість білетів – не менше 15-ти.
1.9. Екзаменаційні білети затверджує голова конкурсної комісії.
1.10. Процедура іспиту складається з трьох етапів:
1) організаційна підготовка до іспиту;
2) складання іспиту;
3) оцінювання та підведення підсумків іспиту.
1.11. Секретар конкурсної комісії, за погодженням з головою конкурсної комісії, а в разі його відсутності з заступником голови конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
2. Організаційна підготовка до іспиту
2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. У разі виникнення спірних питань, їх вирішує голова конкурсної комісії, а в разі його відсутності – заступник голови конкурсної комісії.
3. Складання іспиту
3.1. Під час підготовки кандидатами відповідей на запитання екзаменаційного білета в приміщенні мають бути присутніми не менше як три члени конкурсної комісії.
3.2. Іспит організовується одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
3.3. У приміщенні для складання іспиту всі кандидати займають місця на певній відстані, щоб унеможливити спілкування кандидатів та забезпечити індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.
3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту і пропонуються кандидатові за його вибором.
3.5. Іспит складається державною мовою.
3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Білопільської районної ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

4. Оцінювання та підведення підсумків іспиту
4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.
П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну службу”, „Про засади запобігання і протидії корупції” та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу виконавчого апарату районної ради.
Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну службу”, „Про засади запобігання і протидії корупції” і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого апарату виконавчого апарату районної ради.
Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.
4.2. Після закінчення часу, відведеного для складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Усі члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
4.3. Підведення підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість відповідної форми.
З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.
4.4. Аркуші з відповідями кандидатів та інші матеріали й документи конкурсної комісії зберігаються у керуючого справами виконавчого апарату районної ради.
4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.
4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспиту.
4.7. Кандидати, які не склали іспиту, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.


Перелік
питань для перевірки знання Конституції України, Законів України „Про засади запобігання і протидії корупції”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну службу”, „Про місцеве самоврядування в Україні” та законодавства з урахуванням функціональних повноважень відповідного відділу районної ради кандидатами на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому
апараті Білопільської районної ради

Питання на перевірку знання Конституції України
1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України
(статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних
меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43).
10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16. Питання, правове регулювання яких визначається та
встановлюється виключно законами України (стаття 92).
17. Державний бюджет України (стаття 96).
18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
19. Повноваження Президента України (стаття 106).
20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
25. Система судів в Україні (стаття 125).
26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки
Крим (стаття 137).
29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
31. Повноваження територіальних громад за Конституцією
України (стаття 143).
32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до
Конституції України (стаття 154).

Питання на перевірку знання Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про державну службу”.
1. Поняття посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 2). Поняття державної служби, державного службовця (стаття 1,2)
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5). Право на державну службу (стаття 4).
4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
5. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).
6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8). Основні обов’язки державних службовців ( стаття 10)
7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9). 8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11). Присяга державних службовців (стаття 17).
10.Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12). Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходження (стаття 12, 16).
11. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців (стаття 13).
12. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).
13. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття15).
14. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
Кадровий резерв державної служби (стаття 28)
15. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
Підстави припинення державної служби (стаття 30).
17. Матеріальне та соціально – побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
18. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22).
19. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 23,24).
20. Щорічні та додаткові відпустки посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців (стаття 35,36).
21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

Питання на перевірку знання Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”
1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).
2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).
3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).
4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).
5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).
6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).
7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).
8. Фінансовий контроль (стаття 12).
9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).
10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).
11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції
(стаття 18).
12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).
13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).
14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).
15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

Питання на перевірку знання Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
1. Визначення термінів: територіальна громада, посадова особа місцевого самоврядування, районна та обласна ради, склад ради, делеговані повноваження (стаття 1).
2. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
3. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
4. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
5. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
6. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12).
7. Організаційно – правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).
8. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст районів і областей (стаття 22).
9. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад (стаття 26).
10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціально – економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю (стаття 29).
13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі будівництва (стаття 31).
14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
16. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (стаття 38).
17. Які питання вирішуються на пленарних засіданнях районної ради (стаття 43)?
18. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям (стаття 44).
19. Порядок формування рад (стаття 45).
20. Сесія ради (стаття 46).
21. Постійні комісії ради (стаття 47).
22. Депутат ради (стаття 49).
23. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради (стаття 51).
24. Голова районної, обласної ради (стаття 55).
25. Заступник голови районної, обласної ради (стаття 56).
26. Виконавчий апарат районної, обласної ради ( стаття 58).
27. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).
28. Право комунальної власності (стаття 60).
29. Місцеві бюджети (стаття 61).
30. Доходи місцевих бюджетів (стаття 63).
31. Видатки місцевих бюджетів (стаття 64).
32. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).
33. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

Питання для перевірки знань на заміщення вакантної посад:

Керуючого справами виконавчого апарату районної ради
1. Регламент роботи районної ради.
2. Проекти розпоряджень голови районної ради.
3. Скликання сесії районної ради.
4. Рішення сесії районної ради.
5. Проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату районної ради покладених на них завдань та обов’язків.
6. Проведення атестації посадових осіб виконавчого апарату районної ради.
7. Формування кадрового резерву.
8. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад.
9. Підпорядкованість керуючого справами виконавчого апарату районної ради.
10. Пропозиції щодо вдосконалення роботи виконавчого апарату.
11. Розгляд звернень громадян.
12. Протокол сесії, президії районної ради.
13. Підготовка матеріалів до проведення сесії районної ради.
14. Організація роботи апарату районної ради.
15. Виконавчий апарат районної ради.
Начальника, консультанта відділу правового забезпечення виконавчого апарату районної ради
1. Ведення претензійної роботи.
2. Подача позову до суду.
3. Поняття та види договорів.
4. Поняття та види юридичних осіб.
5. Порядок припинення юридичної особи.
6. Ліквідація юридичної особи.
7. Представництво за довіреністю.
8. Позовна давність.
9. Право комунальної власності.
10. Укладання, зміна та розірвання договору.
11. Строк договору.
12. Істотні умови договору.
13. Види забезпечення виконання зобов’язань (штраф, пеня).
14. Найм, оренда.
15. Плата за користуванням майном.
16. Порядок та терміни розгляду скарг, звернень громадян.
17. Публічна інформація з обмеженим доступом.
18. Доступ до інформації про особу.
19. Оформлення запитів на інформацію.
20. Строк розгляду запитів на інформацію.
21. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію.
22. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
23. Протест прокурора, порядок та термін його розгляду.
24. Представництво прокуратурою інтересів держави в особі органів місцевого самоврядування.
25. Бюджети місцевого самоврядування.
26. Розпорядники бюджетних коштів.
27 Власні доходи місцевих бюджетів.
28. Захищені видатки бюджету.
29. Колективний договір та його укладання.
30. Укладання трудового договору.
31. Переведення на іншу роботу.
32. Підстави припинення трудового договору.
33. Розірвання трудового договору з ініціативи власника.
34. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
35. Робочий ас.
36. Строки виплати заробітної плати.
37. Трудова дисципліна.
38. Види відпусток.
39. Порядок надання відпусток.
40. Дисциплінарне стягнення та порядок його накладання.
42. Регуляторний акт.
43. Особливості здійснення регуляторної діяльності органами місцевого самоврядування.

Начальника, консультанта відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради
1. Визначення термінів: оренда, об’єкт оренди, орендодавець, орендар, орендна плата.
2. Порядок укладання договору оренди.
3. Оренда майна на короткий час.
4. Передача майна в оренду на конкурсній основі.
5. Оголошення конкурсу.
6. Проведення конкурсу.
7. Показники проведення конкурсу.
8. Передача майна в оренду без проведення конкурсу після оголошення конкурсу.
9. Внесення змін до договорів оренди.
10. Методика розрахунку орендної плати .
11. Плата за оренду нерухомого майна бюджетними установами , організаціями, закладами засновниками яких є районна рада та райдержадміністрація.
12. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди.
13. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам.
14. Термін внесення орендної плати.
15. Пропорція розподілу орендної плати між районним бюджетом та балансоутримувачем.
16. Суборенда.
17. Плата за суборенду майна.
18. Орендні ставки за використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст району.
19. Суб’єкти оренди.
20. Оцінка об’єкта оренди.
21. Об’єкти оренди.
22. Ініціатива щодо оренди майна.
23. Істотні умови договору оренди.
24. Створення сільських комунальних підприємств.
25. Ким приймається рішення про безоплатну передачу об’єктів соціальної інфраструктури.
26. Продаж об’єктів малої приватизації на аукціоні, за конкурсом.

Начальника, консультанта відділу організаційно – масової роботи виконавчого апарату районної ради
1. Постійні комісії ради, координація їх роботи.
2. Регламент роботи районної ради.
3. Організація проведення сесії районної ради.
4. Виконавчі органи рад.
5. Основні завдання відділу організаційно – масової роботи.
6. Організація роботи апарату районної ради.
7. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
8. Забезпечення підготовки питань, що вносяться на розгляд сесії районної ради.
9. Виконавчий апарат районної ради.
10. Хто попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачаються внести на розгляд сесії районної ради.
11. Розпорядження голови районної ради.
12. Скликання сесії районної ради.
13. Прийняття рішення про скликання сесії.
14. Протокол сесії.
15. Строки повідомлення депутатів про скликання сесії.
Головного бухгалтера, консультанта загального відділу ( з питань обліку та фінансів) виконавчого апарату районної ради

1. Облік паливо – мастильних матеріалів.
2. Застосування КЕКВ.
3. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.
4. Прострочена кредиторська заборгованість.
5. Нарахування зносу на основні засоби.
6. Оренда легкового автомобіля.
7. Казначейське обслуговування бюджетних коштів.
8. Фінансова звітність.
9. Індексація заробітної плати.
10. Придбання основних засобів.
11. Проведення інвентаризації матеріальних цінностей.
12. Надання податкової соціальної пільги.
13. Заохочення працівників.
14. У якому порядку оподатковуються доходи за договорами цивільно – правового характеру.
15. Як розраховується вихідна допомога під час звільнення працівника за скороченням штату та реорганізації підприємства?
16. Як нараховується допомога на оздоровлення до щорічної відпустки службовцю?
17. Порядок нарахування і виплати грошової винагороди за сумлінну бездоганну працю в органах державної влади.
18. Порядок нарахування та виплати лікарняних працівнику.
19. Порядок нарахування і виплати добових при службовому відряджені службовця. Відшкодування роботодавцем витрат і отримання інших компенсацій у зв’язку зі службовим відрядженням.
20. Оплата періоду перебування працівника у відрядженні.
21. Розрахунок та виплата компенсації за невикористану відпустку ( частину невикористаної відпустки).
22. Оплата праці при вимушеному прогулі, простою не з вини працівника.
23. Порядок призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи.
24. Облікова політика Білопільської районної ради.


Начальника, консультанта загального відділу виконавчого апарату районної ради
1. Визначення термінів: матеріальні цінності, основні засоби.
2. Інвентаризація матеріальних цінностей.
3. Матеріальна відповідальність.
4. Збереження матеріальних цінностей.
5. Номенклатура справ.
6. Регламент роботи районної ради.
7. Підготовка до проведення сесії районної ради.
9. Проекти рішень сесії районної ради.
10. Загальний контроль за проходженням документів у виконавчому апараті районної ради.
11. Законодавство щодо звернення громадян.
12. Вимоги до звернень громадян.
13. Заборона відмови в прийнятті та зверненні громадян.
14. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню.
15. Діловодство щодо звернення громадян.
16. Розгляд клопотань та скарг громадян.
17. Обов'язки органів місцевого самоврядування щодо розгляду заяв чи скарг.
18. Терміни розгляду звернень громадян.
19. Особистий прийом громадян.
20. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян.
21. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян
22. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян
23. Забезпечення протипожежна безпека .
24. Забезпечення дотримання правила з охорони праці.

Консультанта з питань програмного забезпечення загального відділу виконавчого апарату районної ради
1. Поняття інформатики та інформаційних технологій .
2. Сучасні операційні системи. Переваги операційної системи Windows.
3. Програмне забезпечення сучасних персональних комп’ютерів.
4. Поняття Internet.
5. Персональний комп’ютер, основні його переваги.
6. Призначення комп’ютерних мереж.
7. Найпоширеніші послуги Internet.
8. Стандартна конфігурація персонального комп’ютера.
9. Проблеми безпеки і захисту інформації в локальних мережах.
10. Основні функціональні характеристики персонального комп’ютера.
11. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів – інструментальні системи.
12. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів – системні програми.
13. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів – прикладні програми.
14. Призначення і принципи роботи мережних операційних систем.
15. Локальні обчислювальні мережі.